memmeskurte

jou my in stimme en
ik sil in taal sprekke
de memmetaal yn my
 
 
ytsje hettinga

Categories: Hettinga Ytsje