MUZYK

Muzyk makket my bliid
Muzyk makket my frij
Trompet piano en gean sa mar troch
It makket my rêstich
Of just drok
Ik spylje sels piano al twa jier
Mei in soad wille
Ik bin bliid dat ik earen ha
Oars koe ik gjin muzyk heare
Do hast cd mp3 spiler radio en live muzyk


Jente Loorbach
Groep 6 Willem Alexanderskoalle Ljouwert

Categories: Willem Alexanderskoalle Ljouwert